Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Serviceverlener: Gaming@Work
  2. Klant: De partij die de dienst, zoals beschreven in de overeenkomst, ontvangt van de Serviceverlener.
  3. Dienst: Het geheel aan dienstverlening dat door de Serviceverlener aan de klant wordt geleverd, zoals gedetailleerd beschreven in de overeenkomst.
  4. Overeenkomst: De beschrijving van de dienst die aan de klant wordt geleverd.
  5. Offerte: Een opsomming van kosten onderaan de overeenkomst.
  6. Product: Artikelen en uren zoals beschreven in de overeenkomst, geleverd door de Serviceverlener.
  7. Intake: Een onderdeel van de dienst, voorafgaand aan het advies. Het omvat de inventarisatie van wensen en eisen.
  8. Werkplek analyse: Een essentieel onderdeel van onze dienstverlening dat tot doel heeft de effectiviteit en welzijn binnen de werkomgeving te bevorderen. Deze analyse omvat een combinatie van geschiktheidstesten, profiel analyses, inclusief een beoordeling van kantoorwerkplek ergonomie en toegankelijkheid.
  9. Medewerker begeleiding: Coaching gericht op het toepassen van het advies dat voortvloeit uit de geleverde dienst.
  10. Nazorg: Begeleiding gericht op de langdurige toepassing van het advies dat is verkregen uit de geleverde dienst.

 2. Identiteit van de Serviceverlener
  1. Naam ondernemer: Gaming@Work V.O.F.
   Handelend onder de naam/namen: Gaming@Work, Gaming At Work, Gamen op het Werk.
  2. Vestigingstad: Amersfoort
  3. Telefoonnummer: +31(0)622765518.
   Bereikbaar: van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur
  4. E-mailadres: Info@GamingAt.Work
  5. KVK-nummer: 80773478
  6. BTW-identificatienummer: NL0064752527B201

 3. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische relaties waarbij de Serviceverlener als opdrachtnemer optreedt, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van iedere derde die door de Serviceverlener bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
  3. Naast deze algemene voorwaarden kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn. In geval van afwijking tussen bijzondere voorwaarden en algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de bijzondere voorwaarden.
  4. Afwijkingen van de algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen.
  5. De Serviceverlener behoudt zich het recht voor om de dienst, geheel of gedeeltelijk, door externe serviceleveranciers te laten uitvoeren.
  6. De dienst is niet overdraagbaar door de klant.
  7. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
  1. De te leveren dienst staat beschreven in de overeenkomst, welke tevens dient als offerte.
  2. De kosten per product of dienst worden vermeld in de offerte opgesteld door de Serviceverlener.
  3. Klant wordt per product of dienst (uur of artikel) gefactureerd.
  4. Aanbetaling: Tenzij anders vermeld op de offerte, is de Klant bij het aangaan van een overeenkomst verplicht een aanbetaling van 25% van het totale factuurbedrag te voldoen. Deze aanbetaling dient binnen 7 dagen na de ondertekening van de overeenkomst en altijd voor aanvang van de opdracht te worden overgemaakt. De resterende 75% van het factuurbedrag dient te worden betaald binnen de betalingstermijn vermeld in artikel 4.6.
  5. Bij ondertekening of schriftelijke bevestiging van de overeenkomst is de Klant verplicht de factuur te voldoen.
  6. De Serviceverlener hanteert op facturen een betalingstermijn van 30 kalenderdagen.
  7. Wanneer een extra service buiten de overeenkomst is gewenst, wordt een nieuwe overeenkomst en factuur opgesteld.
  8. De Serviceverlener is niet verplicht extra services te leveren buiten de scope van een eerder vastgestelde overeenkomst.
  9. De serviceverlener heeft het recht bedragen die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn aan de Klant te verrekenen met de bedragen die de klant verschuldigd is aan de Serviceverlener.

 5. Aansprakelijkheid en Garantie
  1. De Serviceverlener garandeert dat de uitvoering van de service voldoet aan de overeengekomen kwaliteitsnormen en resultaten, zoals gespecificeerd in de overeenkomst tussen de Serviceverlener en de Klant. Deze garantie omvat meetbare criteria voor prestaties en kwaliteit, en de Serviceverlener verbindt zich ertoe alle redelijke inspanningen te leveren om de service naar tevredenheid van de klant uit te voeren.
  2. Serviceverlener geeft geen andere garanties en wijst alle andere garanties en condities, zowel uitdrukkelijk als impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, impliciete garanties of condities betreffende de bruikbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, van de hand.
  3. In het geval van levering van software van derden, dient de Klant zich ervan bewust te zijn en akkoord te gaan met het feit dat het recht op gebruik van deze software onderhevig is aan de voorwaarden uiteengezet in de End User License Agreement (EULA) van de betreffende derde partij. De Klant verbindt zich ertoe deze voorwaarden te lezen, te begrijpen en te aanvaarden voordat hij de software in gebruik neemt.
  4. De aansprakelijkheid van Serviceverlener en Serviceverlener-partners voor service beschreven in de getekende overeenkomst is te allen tijde, zelfs als ze vooraf op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke aansprakelijkheid, onderworpen aan de volgende beperkingen en uitsluitingen;
   1. Serviceverlener is in geen geval aansprakelijk (ongeacht of deze aansprakelijkheid voortvloeit uit een contract, een onrechtmatige daad of uit iets anders) voor de volgende zaken:
    1. Derving van winsten, zakelijke activiteiten of conformiteit met vereisten van derden die van toepassing kunnen zijn op de gegevens op de apparatuur;
    2. Gevolgschade, speciale, indirecte, incidentele of door de rechter opgelegde schade (indien van toepassing);
    3. Vorderingen van derden; of
    4. Eventuele schade die voortvloeit uit of in verband met beschadiging, verlies, openbaarmaking of gebruik van gegevens, vertrouwelijke informatie of software van derden die de klant niet verwijdert van apparatuur alvorens deze apparatuur aan Serviceverlener ter beschikking te stellen in de context van deze beschrijving.
  5. In geen geval zal de aansprakelijkheid van de Serviceverlener, voortvloeiend uit een overeenkomst, onrechtmatige daad, of enige andere juridische grond, de totale vergoedingen overschrijden die door de klant zijn betaald voor de specifieke service zoals beschreven in de overeenkomst, zelfs in het geval van verlies van fysieke artikelen van de apparatuur.
  6. In geval van onverhoopte arbeidsongeschiktheid van een van de vennoten, waarbij de andere vennoot niet in staat is de taken over te nemen, heeft de klant geen recht op vergoeding voor eventuele directe of indirecte schade. De vergoeding voor de vervanging van de arbeidsongeschikte vennoot zal nooit groter zijn dan het bedrag dat door de Serviceverlener in rekening is gebracht gedurende de drie maanden voorafgaand aan het moment van arbeidsongeschiktheid.
  7. De Serviceverlener wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het herstel van gegevens of software op de apparatuur, inclusief datadragers zoals usb-flashdrives die door de klant worden gebruikt.
  8. De Serviceverlener beperkt diens aansprakelijkheid niet in gevallen van fraude, persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van nalatigheid van de Serviceverlener, noch voor enig ander verlies dat niet kan worden beperkt binnen de geldende wetgeving.
  9. Indien de toepasselijke wetgeving enig deel van de beperking van aansprakelijkheid in deze voorwaarden verbiedt, zal de aansprakelijkheid automatisch worden aangepast om binnen de geldende wetgeving te passen, zonder verdere actie van een van beide partijen.
  10. De Klant draagt de risico's van verlies of schade aan de apparatuur nadat deze is afgeleverd op de klantlocatie.

 6. Klachten
  1. Klachten kunnen via de website https://www.gamingat.work/#contact worden ingediend;
  2. Serviceverlener komt binnen 14 werkdagen terug op een ingediende klacht

 7. Beëindiging, opzegging en weigering
  1. De overeenkomst kan eindigen door:
   1. Beëindiging van de geleverde dienst;
   2. Ontbinding door rechterlijke tussenkomst;
   3. Dringende redenen zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek Boek 7, Artikel 678.
  2. De Serviceverlener kan de overeenkomst opzeggen op grond van zodanig zwaarwegende redenen dat voortzetting van de service in redelijkheid niet kan worden verlangd. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:
   1. De Klant komt zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet na;
   2. Onjuiste gegevens worden verstrekt door de Klant;
   3. De Klant weigert de medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor een goede uitvoering van de overeenkomst;
   4. De Klant vertoont gedragingen jegens medewerkers van de Serviceverlener die voortzetting van de dienst onmogelijk maken;
   5. De omgeving is verontreinigd of er is vermoeden van verontreiniging met chemicaliën, biologische agentia of andere substanties die niet wezenlijk deel uitmaken van normale. De klant is aansprakelijk voor alle kosten en uitgaven met betrekking tot het niet informeren van Serviceverlener over een dergelijke verontreiniging;
   6. De Serviceverlener kan weigeren de service te leveren als naar zijn mening de service door staat, omvang of locatie een onredelijk groot risico vormt voor de Serviceverlener of de Serviceverlener-partner of buiten het bereik van de services valt. De Serviceverlener is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen in prestaties ten gevolge van oorzaken buiten zijn controle;
   7. Op het moment dat de Serviceverlener, als gevolg van een niet aan de Serviceverlener verwijtbare omstandigheid, geen betaling heeft ontvangen van de klant; 7.2.8. In geval van surseance van betaling van Serviceverlener.
  3. In de gevallen genoemd in 7.2 kan opzegging door de Serviceverlener tegen elke dag van de kalendermaand geschieden.
  4. Opzegging dient zeven (7) dagen voor de start van de dienst schriftelijk te geschieden.
   1. Wanneer de klant een dienst of uitvoering rechtstreeks met de Serviceverlener-partner heeft gepland, dient de klant een annulering hiervan ook direct aan deze partner door te geven.

 8. Verplichtingen van de klant
  1. De Klant verleent naar beste vermogen de medewerking die redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van de service zoals beschreven in de overeenkomst.
  2. De Klant is gehouden alle gegevens en documenten die de Serviceverlener redelijkerwijs nodig heeft voor het goed uitvoeren van de service, tijdig ter beschikking te stellen.
  3. De Klant is verplicht de Serviceverlener onmiddellijk te informeren over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de service van belang kunnen zijn.
  4. De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter hand gestelde gegevens en documenten.

 9. Advies vorming en privacy
  1. De Serviceverlener houdt een dossier bij met betrekking tot de service met de Klant.
  2. Het advies maakt deel uit van het dossier.
  3. Het dossier is eigendom van de Serviceverlener.
  4. De Serviceverlener draagt zorg dat aan anderen dan de Klant geen inlichtingen over de Klant dan wel inzage in of afschrift van het dossier worden verstrekt zonder toestemming van de Klant.
  5. Aan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de dienst en hun vervangers kan zonder toestemming van de Klant inlichtingen of inzage worden gegeven, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden.
  6. Door de ondertekening van de overeenkomst geeft de Klant toestemming voor het gebruik van gegevens door de Serviceverlener ten behoeve van service-ondersteunende functies, zoals dossierbeheer, intercollegiale toetsing, intervisie, supervisie, opleiding, kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering.
  7. De Serviceverlener bewaart het dossier gedurende ten minste vijf jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de service is afgerond. Gegevens met betrekking tot de Klant die niet tot het dossier behoren, bewaart de Serviceverlener zo lang als nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen. Na afloop van die termijn vernietigt de Serviceverlener de gegevens. Indien het gegevens betreft die hij van de Klant heeft ontvangen, geeft hij deze aan de Klant terug.
  8. Het dossier is in de periode waarin de dienst wordt geleverd vrij in te zien voor de Klant. Na deze periode mag de Serviceverlener een redelijke vergoeding vragen.
  9. Persoonsgegevens van de Klant worden verwerkt overeenkomstig de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens.

 10. Intellectueel Eigendom
  1. Tenzij anders vermeld, zijn alle merken die opgenomen zijn in de overeenkomst, de website of andere materialen het eigendom van de Serviceverlener. Het gebruik van deze merken zonder schriftelijke toestemming van de Serviceverlener is ten strengste verboden.
  2. Geregistreerde Merken: De Serviceverlener verklaart dat het handelsmerk ‘Gaming At Work®’ geregistreerd is. Het ®-symbool wordt gebruikt om aan te geven dat dit merk is geregistreerd bij de relevante autoriteiten.
  3. Auteursrecht: Alle inhoud op de website, in de overeenkomst of andere materialen, inclusief onderdelen zoals Applied Skill Gaming™, Game Derived Skills™, Game Ready Check™, GRC™, Gaming@School™, AptitudeTest™, GamerPersona™, CompanyScan™ en ReadyRank™, is beschermd door auteursrecht en wordt tevens beschouwd als geregistreerde handelsmerken. Ze mogen niet worden gereproduceerd, verspreid, overgedragen, weergegeven, gepubliceerd of uitgezonden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Serviceverlener.
  4. Logo Gebruik:
   1. Het logo van de Serviceverlener logo is een waardevol onderdeel van ons merk en ons intellectueel eigendom. Het gebruik van het het logo is beperkt tot situaties waarin expliciete schriftelijke toestemming is verleend door de Serviceverlener.
   2. Klanten en derden mogen het logo van de Serviceverlener niet gebruiken voor commerciële doeleinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de Serviceverlener.
   3. Misbruik of ongeautoriseerd gebruik van het logo van de Serviceverlener kan leiden tot juridische stappen en schadeclaims.
   4. Voor verzoeken met betrekking tot het gebruik van het logo van de Serviceverlener, inclusief aanvragen voor licenties of toestemming, dient contact te worden opgenomen met de afdeling Marketing en Communicatie.
  5. De Serviceverlener is handelend onder de naam/namen: Gaming@Work, Gaming At Work en Gamen op het Werk.